Biuro rachunkowe Fidex - księgowość Świętochłowice radzi :

NIM PRZYSTĄPISZ DO OTWARCIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ

                              PRZECZYTAJ UWAŻNIE !!!

 Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest lepszym wyjściem, niż praca na etacie.

 Po pierwsze POMYSŁ

 Rzecz niby błaha, a jednak tak bardzo istotna - dobry pomysł na rodzaj prowadzonej działalności stanowi poniekąd fundament firmy.
Wybierając określony rodzaj działalności warto od razu oprzeć się o Polską Klasyfikację Działalności, ponieważ dokonując zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wg niej określamy działalność jaką będzie się zajmować firma.
Na tym etapie wskazane było by również:

 przeprowadzić badanie rynku - czyli zorientować się czy w tym rejonie będzie popyt na tę usługę bądź ten towar oraz sprawdzić działającą konkurencję

 

czy mamy odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danych czynności- specjalistyczną wiedzę, szczególne umiejętności (m. in. jeśli chodzi wolne zawody: lekarze, położne, nauczyciele, prawnicy, księgowi)

 

czy prowadzenie tego rodzaju działalności nie wymaga posiadania dodatkowo koncesji, zezwoleń, licencji

 

Po drugie KORZYŚCI

Wśród wielu korzyści z posiadania własnej firmy przedsiębiorcy najbardziej cenią fakt iż stają się własnym szefem. Brak jakiegokolwiek podporządkowania jest najważniejszym czynnikiem / impulsem do otwarcia własnej działalności. 

 

Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej są oczywiste : sam sobie nie dasz wypowiedzenia, nie grozi Tobie także zwolnienie np. ze względu na wiek czy konieczność znoszenia złego humoru szefa albo oglądania twarzy niekoniecznie lubianych współpracowników. Nie masz przełożonego, sam sobie wyznaczamy cele i zadania oraz regulujemy intensywność pracy, jej czas oraz miejsce.

 

Takie wyjście jest doskonałe szczególnie dla osób, które są zdyscyplinowane, przedsiębiorcze, ambitne i wiedzą, czego chcą, oraz potrafią konsekwentnie dążyć do celu. Chce im się pracować, rozwijać i osiągać sukcesy. Najlepiej, gdy mają przy tym sporo samozaparcia i optymizmu.

 

Po trzecie WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI

 Przyszły przedsiębiorca ma do wyboru kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego sprawą podstawową jest decyzja o wyborze jednej z nich. Oczywiście w pierwszej kolejności zależy ona od odpowiedzi na pytanie, jaki będzie rozmiar i profil prowadzonej działalności i czy przedsiębiorca będzie działał sam, czy też ze wspólnikami. Opisany temat dot. jednoosobowej działalności. Warto jednak podkreślić, że jednoosobowo można też działać jako spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wpis do ewidencji

Podstawą działania jednoosobowej firmy jest wpis do ewidencji/w przypadku Sp. z o.o. lub spółki akcyjnej wpis do KRS/ Składa się go w urzędzie gminy, miasta lub w dużych miastach w urzędzie dzielnicy. Wniosek jest dość skomplikowany, dlatego warto jest najpierw ściągnąć go ze stron internetowych i następnie zapoznać się z nim przed wypełnieniem. W większości urzędów urzędnicy pomagają w wypełnieniu wniosku. Szczególnie uciążliwe jest np. podawanie rodzajów działalności z PKD. Szczegóły wpisu są zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 1 kwietnia 2009 r. utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jej zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu. Wpisowi do CEIDG podlegają:

firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,

numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,

informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,

oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju,

adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada,

data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

• informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

• informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta,

dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa,

• informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

• informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz  o ustanowieniu kuratora,

• informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,

• informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,

• informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

 

Integralną częścią wniosku o wpis jest żądanie:

• wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

• zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP,

• zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 Poprawność wpisu

 Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Wniosek niepoprawny to wniosek niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wniosek o aktualizację NIP, REGON i w ZUS, zawierający dane błędne, dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, złożony przez osobę, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej, złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG lub niepodpisany).

 Bez konieczności wizyt w innych urzędach

 Po wpisie CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis niezbędne dla uzyskania albo zmiany wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), podatkowego zgłoszenia aktualizacyjnego i zgłoszenia płatnika składek niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu, odpowiednio do:

 • właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,

 • Głównego Urzędu Statystycznego,

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

 Tą drogą przedsiębiorca powinien mieć załatwione kilka spraw - zgłoszenie jako płatnika składek do ZUS, zgłoszenie do REGON i aktualizację bądź nadanie NIP. Z praktyki wiadomo jednak, że zwłaszcza w urzędzie statystycznym sprawa może się przeciągnąć. Dlatego jeśli przedsiębiorca nie chce czekać, powinien osobiście udać się do urzędu po odbiór zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. System jest bowiem elektroniczny, ale tylko do pewnego momentu, a mianowicie w kontaktach między urzędami. Nie zmienia to faktu, że nawet przesłanie tych zdawałoby się najprostszych danych (i to drogą elektroniczną) może potrwać kilka dni.

 

Po czwarte WYBÓR FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

 Przyszły przedsiębiorca ma do wyboru kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego sprawą podstawową jest decyzja o wyborze jednej z nich. Oczywiście w pierwszej kolejności zależy ona od odpowiedzi na pytanie, jaki będzie rozmiar i profil prowadzonej działalności i czy przedsiębiorca będzie działał sam, czy też ze wspólnikami.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu mają prawo do wyboru formy opodatkowania spośród pięciu możliwych. Osoby prowadzące działy specjalne mogą wybrać spośród trzech możliwych form opodatkowania. Inne osoby fizyczne, oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej rozliczają się wyłącznie według zasad ogólnych podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych - stosownie do swojego statusu.

 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania:

 • zasady ogólne;
 • podatek liniowy;
 • podatek tonażowy;
 • ryczałt ewidencjonowany;
 • karta podatkowa.

 Wybór formy opodatkowania nie jest jednak nieograniczony:

 

 • zasady ogólne są dostępne dla każdego podatnika;
 • podatek liniowy nie jest dostępny dla podatników świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców takie, jakie świadczyli na ich rzecz w ramach stosunku pracy w danym roku podatkowym (szczegóły w art.9a ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • podatek tonażowy dostępny jest wyłącznie dla podatników - armatorów (szczegóły w odrębnej ustawie o podatku tonażowym);
 • ryczałt ewidencjonowany jest dostępny dla wszystkich podatników z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi określonego przedmiotu działalności, niektórych podatników akcyzy, świadczących niektóre usługi na rzecz byłego pracodawcy, czy też działalności przekazywanej pomiędzy małżonkami (szczegóły w art.6 ust.4 i 6, art.8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 • karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla podatników wykonujących określone zawody (szczegóły w art. 23, załączniki nr 1,2,3,4 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

 Ważne dla osób dokonujących wyboru formy opodatkowania jest to, że im bardziej zryczałtowana forma opodatkowania, tym mniejsze obowiązki w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych dla celów podatku dochodowego oraz w zakresie księgowości, oraz tym mniejszy związek kwoty podatku z rozmiarem działalności gospodarczej.

 Oczywistym argumentem przemawiającym za wyborem określonej formy opodatkowania jest opłacalność wyboru. Przy zasadach ogólnych można co prawda zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez optymalizację podatkową w zakresie kosztów uzyskania przychodu, jednak prawo podatkowe zawiera szereg uregulowań szczegółowych, wyjątków itp., które mogą rzeczywiście utrudnić życie podatnikowi. Poza tym opłacalność wyboru formy opodatkowania to nie tylko najniższe podatki, ale najniższe koszty prowadzenia działalności w ogóle.

 Jednak jak wiadomo każdy podatnik wraca do zasadniczego pytania: która forma opodatkowania wiąże się z najniższymi obciążeniami podatkowymi ? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie niezbędna jest podstawowa wiedza o prowadzonej czy planowanej działalności gospodarczej:

 • wysokość przychodu;
 • wysokość kosztów jego uzyskania;
 • oraz rozmiar prowadzonej działalności (do karty podatkowej).

 

 

 To właśnie te informacje we współpracy z naszą wiedza i doświadczeniem pozwolą na dokonanie przez Państwa właściwego wyboru.

 


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 Jakie składki ZUS. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej zostaje zgłoszona w ZUS jako płatnik składek po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli nie ma innych tytułów do ubezpieczeń z powodu prowadzenia działalności gospodarczej, podlega ubezpieczeniom obowiązkowo. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą jednak skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez okres 24 miesięcy kalendarzowych

 

Osoba fizyczna, która rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej, podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom:

 

• emerytalnemu,

• rentowym,

 • wypadkowemu,

 • zdrowotnemu.

 
Ubezpieczenia te są dobrowolne, gdy prowadzący działalność ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń (np. umowę o pracę z wynagrodzeniem równym co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę). Przywilej w postaci dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym dotyczy również emerytów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota. Nie może być jednak niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

 

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą także skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W takim przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

Aby móc skorzystać z tego przywileju, muszą zostać jednak spełnione dodatkowe warunki. Osoba, która chce skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek:

 

• w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności,

 • w ramach prowadzonej działalności nie będzie wykonywała usług na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Tylko przy spełnieniu łącznie wymienionych warunków możliwe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy.

 Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, składając w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w ZUS formularz ZUS ZUA lub druk ZUS ZZA zgłaszając się wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

Na koniec :

 • Załóż firmowe konto bankowe
 • Wyrób pieczątkę

  

 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Czytaj więcej